UBEZPIECZENIA ROLNE

W ramach obowiązkowego ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Natomiast z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny, upadku statku powietrznego.

Poza obowiązkiem rolnik ma również szeroki wachlarz ubezpieczeń. Ochroną mogą być objęte m.in.: zwierzęta gospodarskie (konie, bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe), sprzęt rolniczy (narzędzia oraz niepodlegające rejestracji maszyny rolnicze), materiały i zapasy (materiały opałowe, budowlane, części zamienne do sprzętu rolniczego, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, pasze i odżywki dla zwierząt), ziemiopłody (zmagazynowane na terenie siedliska płody rolne), ruchomości domowe oraz stałe elementy domu mieszkalnego, następstwa nieszczęśliwych wypadków rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym.